Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

KIẾP NÀY CHẲNG ĐỘ THÌ THÔI-BAO NHIÊU KIẾP NỮA THÀNH NGƯỜI VÔ ƯU

KIẾP NÀY CHẲNG ĐỘ THÌ THÔI-ĐỢI BAO KIẾP NỮA THÀNH NGƯỜI VÔ ƯU. Nguyên bản câu thơ bên nhà bạn TN là thế.